Хумор III

Галина Павлова


  • Графика
  • Хартия/картон
  • Компютърно създадена рисунка (CGD)
  • 13/12 см

Архив