Игра I

Цветан Казанджиев


  • Графика
  • Акватинта (C5)
  • Офорт (C3)
  • Суха игла (C4)
  • Хартия/картон
  • Мецотинто (C7)
  • 15/12 см

Архив